люди

Необхідні фрази п’ятьма європейськими мовами

Плануєш мандрівку Європою на літо? Ці фрази відкриватимуть тобі двері і допоможуть отримати теплий прийом.

Нема потреби добре знати мову країни, у яку ти їдеш, але якщо ти знатимеш кілька ключових фраз, то справиш добре враження. Коли місцеві почують, що ти намагаєшся говорити їхньою мовою, вони тебе поважатимуть і намагатимуться допомогти.

Від простого “привіт” до запитання, скільки щось коштує – знання важливих фраз значно полегшить твою мандрівку. Це також чудовий спосіб познайомитися з людьми і пізнати місто з їхньої точки зору. 

Твоя вимова не мусить бути ідеальною, усе, що має значення – ти стараєшся – і місцеві це цінують. До того ж, почати говорити мовою країни, у якій ви перебуваєте –  чудовий спосіб вразити друзів!

 

ФРАНЦУЗЬКА 

Париж - stocksnap.io

Париж – stocksnap.io

Основи: 

Привіт: bonjour  (bohn-zhoor / бон-жур)

Будь ласка:  S’il vous plaît   (see voo play / сі ву плей)

Дякую: merci  (mehr-see / мер-сі)

До побачення:  au revoir  (oh reh-vwar / о ре-вуар)

Де тут вбиральня? pardon, où sont les toilettes?  (oo sohn lay twah-leht / у сон лей тва-лет)

Чи є у вас меню англійською? avez –vous un menu en anglais? (ah-vay vooz uhn men-u ahn ahn-glay / а-вей вуз ун мен-ю ан ан-ґлей)

Скільки це коштує? combien est-il? (kohn-bee-an es-eel / кон-бі-ан ес-іл) 

Я загубив(ла)ся, допоможіть знайти ___.  Je suis perdu, pouvez vous m’aider à trouver? (zhuh swee pehr-dew puh   vooz- may-day ah tru-vay / жу сві пер-дю, па вуз мей-дей а тру-вей)

Я б хотів(ла): Je voudrais (zhuh voo-dray / жу ву-дрей)

Вибачте, я не знаю французьуої: Je suis désolé, je ne parle pas français (zhuh swee day-zoh-lay , zhuh nuh parl pah frahn-say / жу сві дей-зоо-лей, жу на парль па фран-сей)

 

Кілька веселих фраз: 

Я забагато випив(ла), викличте таксі, будь ласка. J’ai bu trop, pouvez-vous appeler un taxi (zhay boo tro-op, poo-vay voo ah-puh-lay uhn tahk-see / жей бу тро-оп, пу-вей ву а-пу-лей ун так-сі)

Можна мені вилізти на Ейфелеву вежу?  Est-ce que je pouvez monter la Tour Eiffel?  (ehs-ce kuh zhuh puh mon-teh la toor ee-fel / ес-це ка жуу пу мон-те ла тур і-фель)

У мене з рота не смердить? Comment tu trouves mon haleine? (kon-mahn tew troo-vay mohn ah-lehn / кон-ман трю тру-вей мон а-лен) 

 

Трохи франузького етикету: 

Ніколи не кажи: Жарти у французькій культурі неприйнятні. Інтелігентна розмова або весела історія з життя – ось що цінується. 

Непристойний жест: Не ляскай відкритою долонею по стиснутому кулаку (це вульгарний жест).

Ніколи: Не говори про гроші або релігію. Не використовуй чиєсь ім’я, поки тобі не запропонують. 

Французькі традиції: Замість обіду на три страви, як ми звикли, французи зазвичай подають шість.По порядку ідуть: закуски, риба, м’ясо, салат, сирна тарілка і десерт. Хліб і вино завжди є на столі.

 

ІТАЛІЙСЬКА

Венеція - stocksnap.io

Венеція – stocksnap.io

Основи: 

Привіт: Buongiorno (bwon-jor-no / буон-джор-но)

Дякую: Grazie (gra-tyse / ґра-тіс)

Будь ласка: Per favore (per fa-vo-re / пер фа-вор)

До побачення: arrivederci (a-ree-ve-der-chee / а-рі-ві-дер-чі)

Де тут вбиральня? dove sono і gabinetti? (do-ve so-no ee ga-bee-ne-tee / до-ве со-но і ґа-бі-не-ті)

Чи є у вас меню англійською? Avete un menu in inglese? (авет ун меню ін інґлес)

Скільки це коштує? Quantè? (kwan-te / кван-те)

Я загубив(ла)ся! Допоможіть, будь ласка! Mi sono perso/a! Mi può aiutare, per favore? (mee so-no per-so/a! mee pwo ai-yoo-ta-re per fa-vo-re / мі со-но пер-со/а! мі руо ай-ю-та-ре пер фа-во-ре)

Я б хотів(ла) купити ___:  Vorrei comprare__   (vo-ray kom-pra-rе / во-рей ком-пра-ре)

Вибачте, я не знаю італійської: Mi dispiace, non parlo italiano  (mee dees-pya-che, non par-lo ay-tal-lee-on-o / мі діс-піа-че, нон пар-ло ей-тал-лі-он-о)

Тост: Salute! (будьмо!) (sa-loo-te / са-лут )

 

Кілька веселих фраз: 

Чи можете ви знизити ціну? Può farmi lo sconto? (pwo far-mee lo skon-to / пво фар-мі ло скон-то)

Де можна знайти дешеву їжу? Dove andrebbe per un pasto economico (do-ve an-dre-be per oon pas-to e-ko-no-me-ko / до-ве ан-дре-бе пер ун пас-то е-ко-но-ме-ко)

Дайте винну карту, будь ласка: Vorrei la lista del vini (vo-ray la lee-sta day vee-nee / во-рей ла лі-ста дей ві-ні)

 

Трохи італійського етикету: 

Ніколи не кажи:  Не називай когось на ім’я, поки тобі не запропонують. Використовуй титул і прізвище. 

Непристойний жест: Ворушити пальцями під підборіддям і викидати їх уперед – знак демонстраційної неповаги. 

Ніколи: Не говори про політику, податки, реглігію, Ватикан, Мафію, Другу світову війну, особисті справи (прибутки, сімейні справи, професію). 

Італійські традиції:  Італійці мають щоденний ритуал під назвою Ла Пассеґґіата. Це прогулянка містом приблизно о 6 вечора. Мета ритуалу – побачитись з іншими людьми і поговорити з друзяи перед вечерею.

 

ІСПАНСЬКА

Коррида - stocksnap.io

Коррида – stocksnap.io

Основи:

Привіт: Hola  (oh-lah / о-ла)

Будь ласка:  por favor (por-fa-bor / пор-фа-бор)

Дякую: Gracias (grah-thee-ahs / ґра-ці-ас)

До побачення: adios  (ah-dee-ohs / а-ді-ос)

Де тут вбиральня? ¿dónde están los servicios? (dohn-day ay-stahn lohs sehr-bee-thee-ohs / дон-дей ай-стан лос сер-бі-зі-ос)

Можна меню англійською? ¿Me gustaría la carta en inglés? (meh goo-stah-ree-ah lah kar-tah ayn een-glays / ме ґу-ста-рі-а ла кар-та ейн ін-ґлейс)

Скільки це коштує? ¿cuánto cuesta? (kwahn-toh kway-stah / кван-то квей-ста)

Я загубив(ла)ся, як дістатися____? Estoy perdido[a] ¿ Cómo llego a _? (eh-stoy pehr-dee-doh, koh-moh yay-goh ah __? / ее-стой пер-ді-до, ко-мо єй-ґо а )

Чи можу я скористатися телефоном? ¿Hay un teléfono que puedo utilizar? (І ayn tel-lay-fone-o kay pway-do u-tee-lee-zar / ай айн тел-лей-фон-о кей пвей-до у-ті-ті-зар)

Вибачте, я не розмовляю іспанською: Lo siento no hablo español (loh-see-ehn-toh no ah-bloh ay-spahn-yohl / ло сі-ен-то но а-бло аі-спан-йол)

Тост: Salud! (будьмо!) (sa-lu-de / са-люд)

 

Кілька веселих фраз: 

Я забагато випив(ла), чи не могли б ви викликати таксі? ¿Yo bebí masiado, puede usted llamarme un taxi? (yo bay-be day-ma-see-a-doh, pwah-day oo-stehd ya-mar-may ayn tax-see / йо бей-бі дей-ма-сі-а-до, рва-дей у-стед я-мар-мей ейн такс-сі)

Where is the nearest hospital? ¿Dónde está el hospital más cercano? (dohn-day ay-sta ehl oh-spee-tahl serh-can-o / дон-да ей-ста кль о-спі-таль сер-сан-о)

Мені усього по одному, будь ласка:  Me gustaría uno de todo, por favor (may-goo-stah-ree-ah un-oh day toh-doh por-fa-bor / мей-ґу-ста-рі-а ун-о дей то-до пор-фа-бор)

 

Трохи іспанського етикету:

Ніколи не кажи: Не говори про політику, релігію, Громадянську війну в Іспанії або Франко.

Нейпристойний жест: Жест “ОК” (вказівний палець і великий утворюють коло) вважається непристойним. 

Ніколи: Не замовляй більше їжі, ніж можеш з’їсти. Вважається грубим залишати їжу на тарілці. 

Іспанські традиції: Коррида – традиційний спорт в Іспанії. Після змаху плащем матадор і пікадори виснажують бика, встромляючи у нього піки. Матадор присвячує смерть бика президенту або натовпові перед фаеною. Фаена – “танець зі смертю” матадора, коли він стоїть на арені з мечем і дозволяє бикові ганятися за собою, боки один з них не помре. Традиція зародилася у 711 році нашої ери. 

 

НІМЕЦЬКА

Октоберфест - stocksnap.io

Октоберфест – stocksnap.io

Основи:

Привіт: Hallo  (a-low / а-ло)

Дякую: Danke  (dong-ka / дан-ка)

До побачення: Auf Wiedersehen (all-veet-a-zen / ау-вііт-а-зен)

Де вбиральня? wo ist die Toiette? (Woa is dee-toilet / воа іст ді тоілет)

Чи є у вас меню англійською? Haben Sie ein Menü auf englisch? (Have-n- see- ine- menuu-ov-eng-glish / ха-бен сі айн ме-нюю ауф енґ-ліш)

Скільки це коштує? wieviel kostet dies? (Vay-vel cos-tet dies / ві-філь кос-тет діс)

Я загубив(ла)ся, чи не допоможете ви мені знайти____? Ich habe mich verfahren, können  Sie mir helfen, __ zu finden? (Eek hab misch mivare-fa-ren, see mik-ch hell-ven___________ zoo fine-done / іх хаб міхь фер-фа-рен, кьонен зі мір хель-фен ____ цу фін-ден)

Чи можна скористатися телефоном? gibt es ein Telefon, das ich benutzen kann? (Gipt –es-ine-telafon, das-eeck-ben-oot-zin kaan / ґіпт ес айн те-ла-фон, дас іх юен-ут-цін каан)

Вибачте, я не розмовляю німецькою: Entshuldigung, ich spreche kein Deutsch. (Ent-shu-il-de-gung, eek sprek-a-nee doy-ch / ент-шуль-де-ґунґ, іх шпре-е кайн дойч)

Тост: Prost! (будьмо!) (Pro-st / прост)

 

Кілька веселих фраз: 

Я забагато випив(ла), викличте таксі, будь ласка: ich habe zu viel getrunken, können Sie für mich ein Taxi bestellen? (іх хабе цу філь ґетрункен, кьонен зі фюр міх айн Таксі бештеллен?)

Де можна знайти найкращі ковбаски? Wo kann ich die beste Bratwurst finden? (во кан іх ді бесте братвюрст фінден)

Як багато видів пива подають у Німеччині? Wieviele Biersorten gibt es in Deutschland? (віфілє бірсортен ґібт ес ін Дойчланд?)

 

Трохи німецького етикету:

Ніколи не кажи: Не згадуй нацистів або Голокост. Перебивати розмову теж вважається дуже грубим.

Непристойний жест: Не тицяй вказівним пальцем на свою голову. 

Ніколи: Не їж руками, не став лікті на стіл, не запізнюйся, не пий забагато. 

Німецькі традиції: Щороку 16-18 днів наприкінці вересня і на початку жовтня німці святкують Октоберфест. Октоберфест – найбільший ярмарок на світі, який відвідує більш як 5 мільйонів людей кожного року. Перший Октоберфест був святкуванням весілля баварського принці Луї, і традиція переростла у фестиваль пива та їжі, добре знаний і копійований у всьому світі. 

 

НІДЕРАЛАНДСЬКА

netherlands

Амстердам – stocksnap.io

Основи: 

Привіт: Hello  (a-low / а-лоу)

Дякую: dank u  (dang-u / данґ-у)

До побачення: tot ziens (tot-zines / тут-сінс)

Де тут туалет? Waar is het toilet (warr is het toilet / варр іс хет тоілет)

Чи є у вас меню англійською? Hebt u een menu in het Engels? (Hept-you-ine-menu-en-ha-t-on-g-lace / хепт у ін меню ен хат онґлейс)

Скільки це коштує? hoeveel kost dit? (Ho-veel kost de-it / гу-філь кост де-іт)

Я загубив(ла)ся, чи не допоможете ви знайти ____? Ik ben verwaald, kunt U mij helpen____ te vinden? (ік бен ферваалд, кунт у міі хелпен ____ те фінден)

Чи можна скористатися телефоном? is er een telefoon die ik kan grbruiken? (із ер еен телефоон ді ік кан хубураікен) 

Вибачте, я не знаю нідерландської: Mijn excuses, ik spreek geen Nederlands (меін екскусес, ік шпрек ген Нейдерландс)

Тост: Proost! (будьмо!) (Pru-st / пруст)

 

Кілька веселих фраз:

Я забагато випив(ла), викличте таксі, будь ласка: Ik heb teveel,gedronken, kunt U voor mij een taxi bestellen? (ік хеб тефіл гедрунке, кунт у фор ме ен таксі бестеллен)

Де можна знайти найкращі млинці? waar kan ik de beste pannenkoeken vinden? (вер кан ік де бесте паненкуке фінден)

Тюльпани прекрасні! de tulpen zijn mooi! (Die-tool-pen-zin-moo-ey / ді тульпен зін му-і)

 

Трохи нідерландського ектикету:

Ніколи не говори: Про свої прибутки або власність, не критикуй нідерландську королівську сім’ю і не говори про релігію. 

Непристойний жест: Не торкайся центру чола вказівним пальцем. Це знак “божевілля” і вважається нечемним.  

Ніколи: Не поводься гучно, занадто відверто, провокативно. Намагайся поводитись як оточуючі.

Голландська традиція: Дерев’яні черевики сабо, які носять голланці у Нідерландах – символ їхньої культури. Ці сабо використовують для танців, їх носять фермери. Хоча вони й виглядають суто декоративними, вони насправді дуже придатні. Вони тримають ноги в теплі взимку, у прохолоді влітку, добре тримають ногу і всотують піт. Нині більшість дерев’яних сабо роблять машинним способом, але досі існує кілька майстрів сабо у туристичних регіонах Нідерландів. 

 

Теги: , ,

Залишити коментар

Інші матеріали

Шість днів медитацій у Таїланді

Шість днів медитацій у Таїланді

Впевнена, ви неодноразово хотіли зникнути туди, де вас не дістав би ніхто. Наприклад, поїхати на море, в горе… чи ж у такий таємничий і далекий Таїланд. Про цілющу силу медитацій відомо вже давно, але чи ви готові до того, що запропонують вам у монастирі?

Читати

Альтернативний путівник до Каліфорнії

Альтернативний путівник до Каліфорнії

Неймовірно популярний серед туристів, золотий штат ще має для вас декілька сюрпризів. Перегляньте цей незвичний путівник до Каліфорнії.

Читати

Ісландія для двох. 10 місць, які варто відвідати

Ісландія для двох. 10 місць, які варто відвідати

Подорожі з коханою половинкою завжди залишають по собі багато прекрасних спогадів і незабутніх вражень, особливо для молодих пар.  

Читати

В Індії для слонів в’яжуть светри

В Індії для слонів в’яжуть светри

Холод наступає! Це відчули навіть слоники у теплій Індії. На щастя, там знають, як з цим боротися 🙂

Читати